Świadczenie pielęgnacyjne
Krąg osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego został powiększony na mocy wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Prawo do tego świadczenia oprócz matki, ojca i opiekuna faktycznego niepełnosprawnego dziecka, otrzymali także rodzice zastępczy spokrewnieni z dzieckiem niepełnosprawnym. Mają go również osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a nie podejmują pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż dziecko niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
● osobom na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny (patrz słowniczek pkt 7),
● opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
● rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym.

Świadczenie pielęgnacyjne do 31 października 2009 r. przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne od 1 listopada 2009 r. przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2010 r. przysługuje, niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
● osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku stałego,
● osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,
● osoba wymagająca opieki:
- pozostaje w związku małżeńskim,
- została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem) w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej (patrz słowniczek pkt 1),
● osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
● osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie,
● na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.